top of page

Kuba Sizalelwe Umntwana (2009)

t t b b  +  djembe

Language: Xhosa

Text: Isaiah, adapted

Duration: 4:20

Price: $2.00/ea

(minimum order: 5)

Coming Soon!

Kwaye qaphelani   

uya kuzalwa nguMariya    

eYerusalem      

yena ke eyintombi            

engaziwanga ndoda,    

exabisekileyo nesisitya 

esonyuliweyo,      

eya kusitheliswa    

ngesithunzi ize      

ikhawulwe ngegunya    

loMoya oyiNgcwele

aze azale unyana, 

kwanaye uNyana kaThixo. 

 

Jonga!  

Kuba sizalelwe umntwana,

sanikwa unyana; 

kwaye ulawulo luya   

kuba phezu kwegxalaba lakhe; 

kwaye igama lakhe liya

kubizwa ngokuba,        

nguMmagaliso, nguMcebisi, 

(nguThixo onaMandla,) 

nguBawo onguNaphakade,  

yiNkosana yoXolo.

And behold

He shall be born of Mary

at Jerusalem

she being        

a pure woman 

a precious

chosen vessel

and then

conceive

by the power of

the Holy Spirit

and bear a son,

the son of God

 

Look!

Because a child is born for us, 

a son is given;

and the government    

will be on his shoulders;

and his name will

be called, 

Wonderful, Counselor,

(The Mighty God,)

The Everlasting Father,

The Prince of Peace.

Kuba Sizalelwe_Page_01
Kuba Sizalelwe_Page_02
Kuba Sizalelwe_Page_03
Kuba Sizalelwe_Page_04
Blank Page
Kuba Sizalelwe_Page_06
Kuba Sizalelwe_Page_07
Blank Page
Kuba Sizalelwe_Page_09
Kuba Sizalelwe_Page_10
Kuba Sizalelwe_Page_11
Kuba sizalelwe umntwana - Weber State University Chamber Choir
00:00 / 00:00
bottom of page